Pravidlá ochrany súkromia

Údaje o polohe

Aplikácia získava údaje o vašej polohe len po explicitnom súhlase a vyvolaní príslušnej funkcie. Údaje sú uchovávané v súbore, ktorý je prístupný len užiavateľovi tejto aplikácie. Len po explicitnom súhlase uživateľa sú údaje posielané na ďalšie sieťové úložiská a servery.Privacy Policy

Location data

The application obtains data about your location only after explicit consent and invocation of the relevant function. The data is stored in a file that is accessible only to the user of this application. Just after the explicit consent of the user, the data is sent to other network storages and servers.